Toplam Ziyaretci
00032822

Bayilik Sözleşmesi


…/… /2017

1) KONU: SÜLÜNOĞLU GAYRİMENKUL 3D SANAT YAPI
 ile aşağıda yazılı şartlar dahilin de bayilik sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

2) TARAFLAR: SÜLÜNOĞLU GAYRİMENKUL 3D SANAT YAPI
Bu sözleşmede ( FİRMA )
……………………………………………………………………………………..(BAYİ) olarak anılacaktır.

3) BAYİ’NİN GÖREV VE  YETKİSİNİN TANIMI
BAYİ kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre,  FİRMA ’dan satın alacağı ürünlerini tüketicilere satma konusunda yetkili kılınmıştır.
BAYİ  bu sözleşmede belirtilen hususlara aynen uymak mecburiyetinde olup, FİRMA’ nın saygınlık ve güvenilirliğini layık ı ile temsil ederek, satışı arttırabilmek için pazarlama, tanıtım çalışmalarında bulunacak,  FİRMA ’nın ürettiği / tedarik ettiği ürünleri pazarlayacak, satış ve montaj hizmetini verecektir. Verdiği montaj hizmetlerinden dolayı FİRMA ’dan ücret talep etmeyecektir.

4) BAYİ’NİN KONUSU VE ALANI
BAYİ, FİRMA’ nın ürettiği / tedarik ettiği ürünlerini………………….BÖLGESİ İÇERİSİ İLLER dahilinde pazarlayacaktır. BAYİ, FİRMA ’dan yazılı bir onay almadan bu bölge dışına taşarak diğer BAYİ bölgesinde doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteremez, satış yapamaz ve satışı teşvik edemez.

5) FİRMA herhangi bir bölgede BAYİİ bulunsa dahi resmi kurum ve kuruluşlara, müşterilerinin iştiraki olan kuruluşlara, doğrudan ve özel fiyatlara satış yapma hakkına sahip değildir gerektiğinde herhangi bir ihaleye veya eksiltmeye doğrudan bulunan bölge bayisi ile ortak girişim yapmak suretiyle Bu taktirde BAYİ ihaleye katılabilir

6) ÇALIŞMA ŞEKLİ
a.)FİRMA BAYİLİK verilen bölgelerde aynı sektörde hizmet veren birden fazla BAYİLİK ile çalışmayacağını taahhüt ettiği gibi, BAYİ’NİN bulunduğu bölgeden FİRMA’ ya tüketiciden gelen doğrudan ürün taleplerini BAYİ’YE yönlendirir.
b.)BAYİLİK verilen bölgedeki her türlü reklam, tanıtım (katolog  brosür kartvizit web sitesi) FİRMA tarafından finanse edilir.
c.)BAYİ’YE ait web sitesi bulunması durumunda BAYİ kendi web sitesi ana sayfasından FİRMA web sitesine erişilebilir link vereceğini kabul eder.
d.) Bu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  BAYİ, FİRMA ürünlerini web sayfalarında FİRMA markasını belirterek 15 (On Beş) gün içinde yayınlayacağını taahhüt eder.
e.)Tüketici ürün talebinde bulunurken ayrıca belirtmesi durumunda ürünleri alacağı BAYİLİĞİ seçme ve FİRMA’DAN güncel fiyat listesi alma hakkına sahiptir.

f.)FİRMA BAYİİ ile yaptığı anlaşma kapsamında bulunduğu ilde ve bağlı olduğu ilçelerde birden fazla bayilik veremez. İlçe bayileri il içerisindeki BAYİİ ile organize olmak zorundadır.

g.)İl bayileri, ilçe bayilerinin siparişlerini organize etmek ve kontrolörlüğünü yapmakla mükelleftir. FİRMA, ,il ve ilçeler içerisinde ikinci bir bayilik oluşturamayacağı gibi perakende satış da yapamaz. Ancak toptan satış yapması durumunda FİRMA müşteri ile görüşüp anlaşma sağlayabilir. Bu durumda müşteriyi bayiye yönlendirecektir. 
h.)FİRMA gerektiğinde çalışma şeklinde değişiklikler yapabilir. Bu değişikliklerin yapılması durumunda BAYİ’YE  yazılı olarak bildirir.

7) DEVİR
BAYİ, BAYİLİK hak ve vecibelerini tamamen veya kısmen, hiçbir şekilde hakiki veya hükmi şahıslara her ne şekilde olursa olsun devredemez.

8) SİPARİŞİN ALINMASI
Siparişlerin telefonla verilmesi halinde BAYİ aynı gün FİRMA’ ya faks veya mail ile de yazılı bildirimde  bulunmalıdır. Bu bildirimin  yapılmaması halinde BAYİ FİRMA ’nın takip ettiği her türlü işlemi bütün sonuçları ile kabul eder.

9) BAYİ, hiçbir şekilde ve şartla FİRMA’ yı taahhüt altına sokacak beyan ve taahhütte bulunamaz. Ayrıca FİRMA’ dan almış  olduğu ürünlerin markasını veya marka etiketini değiştiremeyeceği gibi, sözleşme süresi bitmiş olsa dahi ürünleri kısmen veya tamamını kopyalayıp imal edemez, ettiremez ve söz konusu haller ile ilgisi bulunan hiçbir kişi veya kuruluş ile bağlantıya geçemez. Bu durumların olması halinde FİRMA, BAYİLİK sözleşmesini iptal etmeye yetkili olup ayrıca zararının tazmini için 25.000TL ve ayrıca kopya olarak üretilen veya markası değiştirilen her bir ürün için satışı yapılmamış olsa dahi ayrı ayrı 1.000’er TL olmak üzere para talebinde bulunur.

10) TESLİMAT
Ürünün teslim yeri  ‘’FİRMA ‘nın deposudur’’ .BAYİ’ ye teslim edilmek üzere Anlaşmalı kargo veya nakliye firmasına  teslim  edilen ürünler BAYİ ’ye yapılmış sayılır.
11) SEVKİYAT
FİRMA satışını yaptığı ürünleri firma depo teslimi olarak yapar. Şehir içi ve şehir dışı nakliye ücreti, vasıtadan indirme hamaliye vs. gibi masraflar BAYİ ’ye aittir.
FİRMA gerektiğinde satışlarını BAYİ ’nin  deposuna  teslim şekline çevirmeye yetkilidir. Bu gibi durumlarda BAYİ ’ye önceden yazılı olarak bilgi verilir.
BAYİ ’nin deposuna  teslim şeklinde  satılan ÜRÜNLERİN nakliye sigortası FİRMA ’ya aittir. FİRMA depo teslimi yapılan satışlarda nakliye sigortası alıcıya aittir.
Ürünler BAYİ ye teslim edildikten sonra meydana gelebilecek herhangi bir hasardan, depolama hatalarından, nakliye hatalarından veya montajda yapılan hatalardan FİRMA kesinlikle sorumlu tutulamaz. Ürünler  Kargo veya nakliye firmasından teslim alınmadan önce açılıp kontrol edilmeli ve varsa mamullerde tespit edilen imalat hataları, hasarlar v.b için duruma ait hasar tutanağı ve fotoğrafları ile tanzim edilerek, BAYİ tarafından FİRMA’ ya, nakliyeden kaynaklanan hasar ve hatalar varsa TAŞIYICI FİRMA ’ya  gecikmeden (Fatura kayıtlarına esas olacağından) bildirilmelidir. Tutanak tutulmaması ve tespit yapılmaması durumunda  FİRMA’ dan hiçbir zarar ve tazminat talep edilemez.

12) SATIŞ ŞARTLARI
a.)FİRMA  satışını yaptığı  ürünlere ait satış fiyatı ve şartlarını gösteren listeleri ve değişiklikleri  sözleşmede belirtilen BAYİ’ ye ait  faks numarasına veya e-posta adresine yazılı olarak bildirir. Bu faks numarası ve e-posta adresine yapılan tüm bildirimler BAYİ’ ye yapılmış sayılır.
b.)FİRMA satışını yaptığı  ürünlerin;
1)Satış fiyatlarını
2)Satış şartlarını
3)Peşin satışlarda uyguladığı iskonto ,
4)Vadeli satışlarda uygulayacağı vade farklarını,
5) FİRMA kampanya ve özel iskonto durumlarında BAYİ ye gün, sayı, adet, m2, mt ve kilogram bazında uygulamalarını en az 5 işgünü önceden BAYİ ye bildirmek zorundadır.
c.)Fiyatların artırılması ve düşürülmesi veya satış kampanyası uygulanması sırasında BAYİ’ ler deki stokların değişen değerleri üzerinden taraflar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. d)BAYİ bölgesindeki fuar ve etkinliklerde FİRMA’ yı bilgilendirmek üzere ortak stant uygulayacaktır.

13) SATIŞ ŞEKLİ
Firma tarafından tespit edilerek sirküler edilen fiyatlar siparişte peşin veya fatura tarihi itibarı ile 7 gün içerisinde hesaba geçirilecektir. Aksi takdirde fatura muacceliyet kesp eder. İhtilaf vukuunda Ankara Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul edilmiş sayılır.
a.)Firma yukarıda belirtilen satış şartlarını her zaman değiştirilebilir. Uygulama BAYİ ye en az 15 gün önceden bildirilmek zorundadır değişim tebliğinden sonraki 15 günlük siparişler fiyat değişimini kapsamaz.

14) SÖZLEŞMENİN FESHİ
FİRMA aşağıda yazılı hallerin bir yada birkaçının oluşması halinde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
a.) BAYİ işbu sözleşmenin bir veya bir kaç şartını ihlal ederse,
b.) BAYİ iflas eder veya alacaklıları ile iflas veya konkordato hususunda bir anlaşmaya teşebbüs ederse,
c.) BAYİ ticari müessesesini çalıştırmaz veya başkalarına devrederse,
d.) BAYİ bölgesinde taahhüt ettiği miktarda satış yapamazsa, iki defa yazılı hatırlatma  yapılmasına rağmen ödemelerini aksatırsa,
f.)  BAYİ, FİRMA’ dan izin almadan bölge ihlali yaparsa,
g.) BAYİ  yukarıdaki yazılı şartlarda veya bu şartların dışında Türk Ticaret Kanunu ve Ticari adaba uygun olmayan bir şekilde çalışmasını sürdürürse  FİRMA  sözleşme süresini beklemeden mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

15) Her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde kayıt ve belgelerde ihtilaf söz konusu ise FİRMA kayıtları ve belgeleri  esas alınır.

16) BAYİ ’nin fiilen çalışamayacağı duruma gelmesi veya vefatı halinde mirasçılarından biri ve ya birkaçı işbu sözleşme hükümlerini aynen  kabul ederek işe devam edeceklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde FİRMA bu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte serbesttir.

17)  DENETLEME
FİRMA, BAYİleri ni denetleme hakkına sahiptir. Denetim sırasında BAYİ, FİRMA yetkilisinin istediği her türlü belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür.

18) YAZIŞMA VE TEBLİGAT
Yapılacak yazışmalar ve gönderilecek tebligat ve belgeler için bu sözleşmede belirtilen adresler ve iletişim araçları esastır.

19) Sözleşmeye konu olan bayilik için 15 000TL bedel istenmekte ve karşılığında ofis25m2 duvar kaplamaları 20m2 zemin kaplaması 2 adet gergi tavan uygulaması 2 adet mutfak tezgah arası uygulaması1 adet web sitesi 2 adet kılavuz katalog 1000 adet broşür ve 1000 adet kartvizit FİRMAYA aittir. FİRMANIN tedarik ettiği ürünler listesi20.maddede belirtilmiştir.

20) TEDARİK EDİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ

20 m2 Zemin uygulaması

20 m2 Duvar kaplama mehler

20 m2 Duvar citylight

4 m2 Mutfak tezgah arası cam

3 Adet Gergi tavan ( 80x120/ 120x160/ 160x160 )

1 Adet klavye katalog

 1000 Adet Broşür katalog

1000 Adet kartvizit

1 Adet web sitesi (Bayii adına)

1 Adet harici disk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20). SÖZLEŞME SÜRESİ
İş bu sözleşme imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflardan herhangi biri yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirmediğinde sözleşme devam eden yıllar için yenilenmiş kabul edilir.

21). Taraflarca mukavelenin her ne suretle olursa olsun feshinden ve taraflarca hesap kesildikten ve BAYİ bütün borçlarını ödedikten sonra 15(On Beş) gün içinde FİRMA  BAYİ ye ait siparişlerini teslim eder ve sözleşmesi FİRMA tarafından fesih edilir.

22). BAYİ adres değişikliğini,  meydana geldiği tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Ayrıca sözleşmede bulunan adresin yasal ikametgah ve tebligata yeter olduğunu kabul ve beyan eder.

23.) FİRMA ile BAYİİ arasında yapılan sözleşme geçerliliği bayilik bedeli olan 15.000 TL sözleşme tarihinden itibaren resmi hesaba geçtiği anda geçerli olup teşhir salonu çalışmaları 15 (ON BEŞ) gün içerisinde tamamlanacaktır.  

24.) Taraflar bu sözleşme sebebi ile doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu peşinen  kabul ve beyan ederler.
İş bu sözleşme 24(Yirmi dört) madde ve 4(dört) sahifeden ibaret olup taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve …/…/2017 tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe konulmuştur.

EKLENECEK BELGELER

1. İmza sirküleri

SÖZLEŞMENİN KABULÜ
YUKARIDAKİ MADDELERİ EKSİKSİZ OLARAK OKUDUĞUMU VE KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM

FİRMA ;SÜLÜNOĞLU GAYRİMENKUL 3D SANAT YAPI                    BAYİ ………………………………………

ADRES: İvedik Caddesi 237/A Demetevler

Tel: 0312 332 22 72

Cep: 0507 649 68 55

YENİMAHALLE/ANKARA

YETKİLİ…………………                                                              YETKİLİ…………………………………..

KAŞE                                                                                           KAŞE

 

3D Sanat Yapı © 2020
Altyapı: Yasarlar Bilisim